SCP: ‘Sport wordt minder belangrijk in de pubertijd, maar dat is niet de schuld van het internet’

Als jongeren stoppen met sport, komt dat vooral doordat ze een (bij)baantje nemen en meer tijd gaan besteden aan eropuit gaan, zo wordt geconcludeerd in het rapport Uitstappers en doorzetters; de persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport (pdf) van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In de rapportage zoeken SCP-onderzoekers naar verklaringen voor verschillen in sportdeelname. Daarbij wordt ingegaan op verschillende groepen in de samenleving en de specifieke kenmerken van een groep in relatie tot sportdeelname.

Sportdeelname hangt samen met een aantal sociaal-demografische kenmerken. Jongeren, volwassenen zonder jonge kinderen, mensen zonder beperkingen, autochtonen, hogeropgeleiden en mensen met een hoger inkomen doen meer aan sport dan hun tegenpolen. Dit soort kenmerken zijn nauwelijks door beleid te beïnvloeden, maar geven wel aanwijzingen over de redenen tot verschil in sportbeoefening. Hieronder lees je de belangrijkste bevindingen over kinderen en jongeren.

Sport wordt minder belangrijk in de pubertijd
Veel kinderen doen tot hun 14de jaar aan sport; daarna neemt het animo geleidelijk af. Dat geldt zowel voor de deelname als voor de tijd die ze wekelijks aan sport besteden. Vooral een baan(tje) en uitgaan naar kroeg, feestjes of evenementen verminderen de deelname aan sport. Computeren en internetten hebben, tegen de verwachtingen in, geen verband met sportdeelname.

Het beeld wordt anders als gekeken wordt naar de hoeveel tijd per week die sportende jongeren aan sport besteden. Alhoewel werk een negatief verband heeft met sportdeelname, heeft het geen verband met de sporttijd. Sportende jongeren die er veel op uitgaan, besteden zelfs meer tijd per week aan sport. Meer tijd voor school, hobby’s, televisie of de computer leidt echter tot minder sporttijd in een week. Ook maakt het geslacht uit; meisjes besteden veel minder tijd aan sport dan jongens.

Jongeren sporten overigens nog altijd veel meer dan ouderen. In onderstaande grafiek zie je de deelname aan sport op weekbasis naar leeftijdsgroepen.

sport deelname

Aan sport besteden jongeren gemiddeld 4 uur per week.

Drukke levensfase belemmert sporten
Volwassenen tussen 20 en 49 jaar met thuiswonende kinderen sporten minder dan leeftijdsgenoten zonder kinderen. Vooral vrouwen met een baby of peuter doen minder aan sport. Zodra het jongste kind naar school gaat, doen moeders weer evenveel aan sport als vaders.

Stimuleringsmaatregelen
Het initiatief van het SCP om met deze verdiepende studie te komen, sluit aan bij de behoefte van de opdrachtgever – de directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) – aan een verklarend model van sportdeelname. Uit de analyses van het SCP bleek dat afhankelijk van levensfase en sociaal-culturele achtergrond sommige factoren meer van invloed zijn dan andere. De overheid probeert voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod te realiseren. Om de sportdeelname te laten groeien, zal voor verschillende groepen een aangepaste aanpak nodig zijn.

[Media:Tijd] Geen enkele leeftijdsgroep besteedt zoveel tijd aan communiceren en gamen als jongeren

Nederlanders besteden meer dan de helft van de tijd die zij wakker zijn aan media: dagelijks 8 uur en 40 minuten (voor de duidelijkheid: daarvan wordt 5 uur en 15 minuten gecombineerd met andere activiteiten — multitasking). Jongeren zijn oververtegenwoordigd bij het gamen en communiceren, en ouderen besteden relatief veel tijd aan lezen, luisteren en kijken. Dit blijkt uit het onderzoek Media:Tijd*, dat de organisaties voor mediabereiksonderzoek (NLO, NOM en SKO) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vanmiddag presenteerden.

Een kleine drieduizend Nederlanders van 13 jaar en ouder hielden in het najaar van 2013 gedurende een week minutieus bij wat ze met hun tijd doen. Het grootste aandeel van de mediatijd bestaat uit kijken (tv, films, online video, foto’s, etc.; circa 3 uur), gevolgd door luisteren (radio, eigen muziek/audio, concert, etc.; 2 uur en 49 minuten) en communicatie (bellen, sms’en, e-mailen, sociale media, etc.; 1 uur en 6 minuten). Hierbij springen grote verschillen tussen jongeren en ouderen in het oog.

Tieners besteden minder tijd dan het gemiddelde aan luisteren (2:19 uur per dag), kijken (2:35) en lezen (boek, tijdschrift, krant, websites, etc.; 0:26). Aan communicatie (2:11) en gamen (online of offline games of spelletjes spelen (elektronisch); 0:46) gaat bij 13-19-jarigen echter véél meer tijd op dan bij alle andere leeftijdsgroepen. Op doordeweekse dagen besteden jongeren 25 minuten meer aan communiceren dan op zaterdag of zondag, terwijl de gametijd in het weekend verdubbelt ten opzichte van een gemiddelde doordeweekse dag.

weekend vs doordeweek

Ook voor wat betreft de mediadrager zijn er flinke verschillen tussen doelgroepen. Jongeren gebruiken naar verhouding meer mobiele apparaten en minder papieren media. Bij ouderen is dat beeld precies andersom.

Van alle kijktijd gemeten gaat 84% naar een tv-toestel, maar onder 13-19 jarigen is het aandeel lineair-tv een stuk lager: 72%. Een PC en laptop wordt door jongeren relatief meer gebruikt voor het bekijken van AV-content dan een tablet of smartphone.

*Media:Tijd betreft een samenwerking tussen het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting KijkOnderzoek (SKO) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De vier partijen sloegen de handen ineen om twee projecten te realiseren: een tijdsbestedingsonderzoek en een fusie van mediabereikscijfers. Het tijdbestedingsonderzoek is gedurende vijf weken door onderzoeksbureau GfK uitgevoerd in de periode van 9 september t/m 13 oktober 2013. Maar liefst 2.989 respondenten van 13 jaar en ouder hebben vier of meer dagen nauwkeurig een dagboek over hun tijdbesteding ingevuld. De belangrijkste resultaten zijn in een boekje (pdf) gevat. Eind 2014 zal het SCP met een eigen, uitgebreider rapport komen over de uitkomsten.

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021