CBS Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor: ‘Nederland telt 4,9 miljoen jongeren, vooral te vinden in Bijbelgordel en studentensteden’

Het CBS heeft het Jaarrapport 2015 (pdf) van de Landelijke Jeugdmonitor gepubliceerd, een inkijk in de staat van de jeugd die beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zes maatschappelijke indicatoren omschreven die gemeentelijke beleidsmakers meer inzicht bieden in de staat van de jeugd en die ze kunnen relateren aan het jeugdhulpgebruik: wonen en veilig opgroeien, school, werk, middelengebruik, politiecontacten en kindermishandeling.

Deze indicatoren staan centraal in de uitgave, de achtste jaargang alweer. De publicatie is gratis als pdf beschikbaar, en dus voor een ieder te lezen. Ik beperk me daarom hier tot de belangrijkste conclusies:

 • Nederland telt 4,9 miljoen jongeren (0-25 jaar), dat is 29% van de bevolking. Gemeenten met veel jongeren zijn vooral te vinden in de Bijbelgordel en in studentensteden, weinig jongeren zijn er in krimpregio’s aan de randen van het land. Inmiddels heeft een kwart van de jongeren ten minste één ouder die buiten Nederland is geboren. Daarnaast groeien steeds meer jongeren op in een eenoudergezin.
 • Een op de vijftien minderjarige kinderen woonde in 2013 in een bijstandsgezin. Kinderen uit een laaginkomensgezin zijn beperkter in deelname aan vrijetijdsactiviteiten en hebben vaak te weinig geld voor een vakantie of nieuwe kleren.
 • In het schooljaar 2014/’15 zaten bijna 1,5 miljoen leerlingen in het reguliere basisonderwijs, een kleine 37.000 leerlingen volgden speciaal basisonderwijs en 31.000 leerlingen volgden basisonderwijs op een speciale school. Ruim 985.000 jongeren zaten in het voortgezet onderwijs, bijna 40.000 jongeren zaten in het voortgezet speciaal onderwijs. En om het onderwijsplaatje compleet te maken: 437.000 jongeren tot 25 jaar volgden een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs343.000 in het hbo en 199.000 in het wo.
 • In 2014 daalde het aandeel jongeren van 15 tot 27 jaar met werk opnieuw. Tegelijkertijd nam de werkloosheid af, doordat minder jongeren zich aanbieden op de arbeidsmarkt.
 • In Nederland rookte ruim 22% van de jongeren van 12 tot 25 jaar in 2010/2014. Deze jonge rokers hebben vaker lichamelijke klachten en ervaren hun gezondheid als minder positief, zowel lichamelijk als psychisch. Rokende jongeren gebruiken meer zelfzorgmedicijnen, leven minder gezond, bewegen minder en drinken meer alcohol. Het aandeel rokende jongeren is het grootst in het noorden, en van de vier grootste gemeenten rookt in Utrecht bijna een derde van alle jongeren — flink meer dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

jonge rokers

 • Het aandeel jongeren met ondergewicht of (ernstig) overgewicht is vergelijkbaar voor rokers en niet-rokers. In beide groepen heeft 4% ondergewicht, 17% overgewicht en 4% ernstig overgewicht (obesitas) in 2010/2014.
 • In 2014 zijn 73.000 jongeren (2,4%) van 12 tot 25 jaar als verdachte van een misdrijf geregistreerd. Vooral onder minderjarigen is het aandeel verdachten hoger naarmate de woonbuurt meer stedelijk is.

Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website landelijkejeugdmonitor.nl staan. Waardevolle (basis)informatie!

CBS Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor: ‘91% van de jongeren positief over eigen gezondheid’

Het CBS heeft vandaag het jaarrapport 2014 (pdf) van de Landelijke Jeugdmonitor gepubliceerd. Het boekwerk* geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Dat wordt gedaan aan de hand van vijf invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid en justitie. Wat bijvoorbeeld naar voren komt is dat bijna één op drie jongeren van 18 tot 25 jaar wel eens rookt en bijna één op de vijf jongeren in dezelfde leeftijd overgewicht heeft. Tegelijkertijd ervaart bijna 91% van de jongeren de eigen gezondheid als (zeer) goed.

Jongeren die roken en jongeren met overgewicht zijn minder positief over hun gezondheid dan niet-rokende jongeren en jongeren zonder overgewicht. Het aandeel jongens met ernstig overgewicht is de laatste jaren licht toegenomen, bij meisjes bleef het gelijk. Overgewicht neemt toe met de leeftijd.

aandeel overgewicht

Dit zijn enkele andere conclusies uit het jaarrapport:

 • Bijna drie op de tien inwoners van Nederland is jonger dan 25 jaar, dat zijn 5 miljoen jongeren;
 • Ongeveer een kwart van de jongeren is van allochtone herkomst, van wie de meeste wel in Nederland zijn geboren;
 • Steeds meer jongeren groeien op in een eenoudergezin;
 • Jongens die in 2013 werden geboren hebben een levensverwachting van ruim 79 jaar, meisjes van ruim 83 jaar;
 • Kinderen van hogeropgeleiden hebben een hogere levensverwachting;
 • Meisjes volgen vaker dan jongens een opleiding in de havo of het vwo, ook in het hoger onderwijs zijn er meer meisjes dan jongens;
 • Eén op de tien jongeren gaat voortijdig van school;
 • De jeugdwerkloosheid nam afgelopen jaren fors toe en meer jongeren werden afhankelijk van een uitkering;
 • Jonge mannen en vrouwen zijn in hun beroepskeuze vaak nog erg traditioneel, ongeacht hun onderwijsniveau;
 • 42% van de werkende jongeren is flexwerker;
 • Mannen met een technische opleiding hebben het hoogste inkomen;
 • De jeugdcriminaliteit is in 2012 verder gedaal; in 2012 werden bijna 75.000 jongeren (2,5%) van 12 tot 25 jaar door de politie aangehouden voor een misdrijf,
  ruim een derde van alle in Nederland aangehouden verdachten in dat jaar.

*Het rapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor: ‘Bijna 5 miljoen jongeren in Nederland’

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben gezamenlijk het Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor (pdf) gepubliceerd. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website landelijkejeugdmonitor.nl staan. De uitgave presenteert actuele gegevens en relevante ontwikkelingen over jongeren, verdeeld over zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie.

Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau.

Nederland telt anno 2013 bijna 5 miljoen inwoners jonger dan 25 jaar. Sinds eind jaren negentig is het aantal jongeren nog maar weinig veranderd. Op elke honderd inwoners in Nederland zijn er 29 jonger dan 25 jaar. Dit cijfer kent een sterke regionale variatie. Er worden meer jongens dan meisjes geboren. Bijna een kwart van de jongeren is allochtoon, waarvan twee derde van niet-westerse herkomst is. Naar verwachting komt het aantal jongeren in 2060 maximaal 200.000 lager uit dan in 2013.

Dit zijn enkele andere feiten uit het rapport (129 pagina’s):

 • In Urk is bijna de helft van de inwoners jonger dan 25 jaar, tegenover één op de vijf in Vaals.
 • Eén op de vijf minderjarige kinderen in Amsterdam en Rotterdam groeit op in een huishouden met kans op armoede.
 • Het aantal geregistreerde misdrijven onder jongeren van 12 tot 25 jaar daalde in negen van de tien gemeenten.
 • Rotterdam heeft het grootste aandeel niet-westers allochtone jongeren van Nederland: bijna de helft. De rest van de top-10 bestaat eveneens vooral uit gemeenten in de Randstad.
 • Met 4,5 geboorten per 1.000 meisjes van 15 tot 20 jaar bereikte het geboortecijfer onder tienermeisjes de laagste waarde die ooit door het CBS is waargenomen.
 • Van alle thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar maakt 30% deel uit van een allochtoon huishouden.
 • Van alle minderjarige kinderen woont één op de zeven in een eenoudergezin.
 • In 2011 maakten ruim 33.000 0- tot 18-jarigen de echtscheiding van hun ouders mee, een aandeel van ruim 9 op de 1.000 kinderen.
 • Het aandeel jongeren dat rookt is afgenomen, van ruim 29% in 2001 tot ruim 22% in 2012.
 • Ruim 15% van de jongeren heeft overgewicht.
 • Enzovoort.

Fijn om weer recente basiscijfers te hebben!

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021