Nationaal debat basisschoolleerlingen over godsdienst en snoepreclames

Komende zaterdag (18 april 2015) gaan leerlingen van 26 basisscholen uit heel Nederland met elkaar in debat op de negende editie van het landelijke Basisschool Debattoernooi. De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan de verbale strijd aan over actuele maatschappelijke thema’s, zoals godsdienstkritiek en snoepreclames. De school die wint verovert de titel Debatkampioen van Nederland. Ilse Brouwer, een leeftijdsgenootje uit Gouda in de functie van Madurodambassadeur, reikt de wisselbeker uit namens de provincie Zuid-Holland.

Het landelijke Basisschool Debattoernooi is de grootste scholierencompetitie binnen het primair onderwijs. De deelnemers debatteren in teams van vijf en tijdens drie debatrondes wordt op basis van argumentatie, presentatie en teamwork bepaald welke twee scholen in het finaledebat staan. De leerlingen kunnen de debatstellingen vooraf voorbereiden, maar weten pas kort van tevoren of zij voor- of tegenstanders moeten zijn. Ook volgt ter plekke een improvisatiestelling. De deelnemers debatteren dit jaar over de volgende stellingen:

  • Docenten kunnen discussies over gevoelige onderwerpen zoals geloof beter vermijden in de les
  • Snoepreclames moeten verboden worden
  • Vreemdelingen met kinderen mogen nooit worden opgesloten
  • Leerlingen op de basisschool moeten alleen cijfers krijgen voor hun inzet

Door deelname aan een dergelijk toernooi verbeteren de leerlingen hun gespreks-, luister- en argumentatievaardigheden. Door te oefenen in debatteren in de klas krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en leren zij standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen. De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan in op elkaars argumenten, weerleggen die inhoudelijk en brengen hun toegewezen standpunten overtuigend naar voren. Kortom, debatteren op school is een bewezen middel om jongeren voor te bereiden op de kennissamenleving.

Het debattoernooi wordt georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, met steun van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Madurodam. Gastlocatie is het Willem de Zwijger College te Papendrecht.

Ik ben met name benieuwd naar de meningen over de tweede stelling, dus hopelijk wordt er na afloop een verslag gedeeld van de bijeenkomst.

Update (20/4): De Ludgerschool uit Utrecht won het landelijke Basisschool Debattoernooi 2015.

OERRR in gesprek met kinderen over faunabeheer

[Over het benutten van de denkkracht en het creëren van betrokkenheid van kinderen]

Het betrekken van kinderen en jongeren bij je product of vraagstuk is hot. Het Stedelijk Museum heeft jongeren in dienst als gids om bezoekende jongeren te enthousiasmeren. Steeds meer merken hebben schaduwdirecties om producten en campagnes op continue basis te toetsen. En afgelopen week ging Natuurmonumenten met 50 kinderen tussen de 9 en 12 jaar, de dialoog aan over faunabeheer.

Ontwikkelingspsycholoog Piaget stelt dat kinderen van ongeveer 7 tot 11 jaar ontdekken dat er verschillende manieren van kijken zijn. Ze komen erachter dat een vriendje bijvoorbeeld anders kan denken over bepaalde dingen. Kinderen in deze leeftijd gaan logisch redeneren. Dat deze kinderen leren dat er andere perspectieven zijn, is een enorme meerwaarde van een dialoog met kinderen. Ze krijgen begrip voor dingen die anders kunnen zijn.

Tegelijkertijd nemen kinderen elkaar heel serieus, ze luisteren naar elkaar. Hun pure denkkracht en handelingsperspectief is ontzettend waardevol om naar te luisteren. Een dialoog met kinderen is alleen al om deze reden meer dan de moeite waard. Je gaat terug naar de basis. De kern. En je creëert ook nog eens betrokkenheid bij je doelgroep.

Waar je rekening mee moet houden
Het abstractievermogen van jonge kinderen (tot 12 jaar) is nog niet voldoende ontwikkeld. Concrete vraagstelling, zonder dat je teveel weggeeft, is daarom onontbeerlijk. Je wilt kinderen wel de ruimte geven om hun visie te geven, zonder invloed van volwassenen.

De dialoog van OERRR*
Natuurmonumenten organiseerde op 18 september een ledenraadpleging om te debatteren over het faunabeheer in Nederland. Een ‘trending topic’ dankzij onder andere de komst van de wolf en de discussie over het afschieten van damherten in de Amsterdamse WaterleidingDuinen.

’s Middags kwamen de kinderen van OERRR aan het woord, want met 100.000 aangemelde kinderen hebben zij uiteraard ook recht van spreken. Maar bovenal wilde Natuurmonumenten de denkkracht van kinderen onderstrepen bij volwassenen en de dialoog tussen kinderen en volwassenen op gang brengen.

Aanpak
Om voldoende inzichten in de kennis en houding van kinderen te krijgen ten aanzien van faunabeheer, is er eerst een enquête gehouden onder alle OERRR-kinderen. De uitkomst is gebruikt als inzicht om de dialoog aan te gaan.

Vervolgens zijn er kinderen uitgenodigd die mee hebben gedaan aan de enquête. Ook zijn er scholen uitgenodigd. Van tevoren werden deze scholen bezocht door boswachters en werden de leerlingen bijgepraat over hoe wilde dieren leven in Nederland. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was om niet in te gaan op de problemen die de wilde dieren veroorzaken. Je wilt de kinderen immers zo min mogelijk beïnvloeden, omdat je primaire –en dus pure- reacties wilt. Het onderwerp is best complex. Daarom heeft Natuurmonumenten er voor gekozen om te focussen op kinderen uit de bovenbouw van de basisschool (10-12 jaar).

Dialoog
Hoe kunnen mens en dier optimaal samen leven in Nederland? Dat was de centrale vraag tijdens de dialoog, die werd gemodereerd door Isolde Hallensleben. Er deden ruim 50 kinderen mee. Allemaal even enthousiast en eager om hun mening te delen met aanwezigen zoals Marianne Thieme, de Dierenbescherming, de Jagersvereniging en natuurlijk Natuurmonumenten zelf.

Er werd geluisterd naar elkaar, er werd gewikt en gewogen en samen zochten de kinderen naar een ultieme oplossing. Dé oplossing is helaas niet gevonden, maar wel werd heel duidelijk dat de kinderen het belang van de dieren niet ondergeschikt vinden aan dat van de mens.

Doel behaald
De dialoog tussen volwassenen en kinderen is op gang gebracht en de aangedragen oplossingen zijn meegenomen in het debat voor volwassenen. Daarnaast was de betrokkenheid van de kinderen overweldigend. Het betekent dat kinderen zich verbonden voelen met het onderwerp en dat is precies waarom OERRR een jaar geleden geboren werd: om kinderen te betrekken en te inspireren om de natuur te ontdekken.

*Er zijn reeds 100.000 kinderen aangemeld bij OERRR, een initiatief van Natuurmonumenten om de jeugd te inspireren om de natuur te ontdekken.

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021